ALGEMENE VOORWAARDEN SPELL-IT®

Algemene leveringsvoorwaarden Spell-it® versie 3.0 januari 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN SPELL-IT®

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de onderstaande betekenis gebruikt:
1. Spell-it® is eigendom van Dyslexiepraktijk Esther Molema (DEM) is gevestigd aan Lamoen 1, 8061 MK te Hasselt (OV), ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62989677.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Spell-it® een abonnement is aangegaan of beoogt aan te gaan.
3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: Spell-it® en de wederpartij gezamenlijk.
5. Organisatie-Abonnement: de tussen Spell-it® en de wederpartij, te weten behandelpraktijk(en) (behorend bij één organisatie) of school (het abonnement is exclusief voor één BRIN-nummer) tot stand gekomen overeenkomst betreffende een licentie tot gebruik van het platform.
6. Thuis-abonnement: de tussen Spell-it® en de wederpartij, te weten ouder(s) of verzorger(s) van een kind tot stand gekomen overeenkomst betreffende een licentie tot gebruik van het platform.
7. Domeinnamen: de website voor bestellingen en informatie www.spellit.nl, alsook het oefenprogramma Spell-it® op mijn.spellit.nl dat eventueel middels websites van derden kan worden benaderd.
8. Beheerdersaccount: het middels haar gebruikersnaam en wachtwoord exclusief voor de wederpartij of voor de door haar aangewezen beheerders toegankelijke gedeelte van het platform.
9. Leerling/kind-account: het middels hun gebruikersnaam en wachtwoord exclusief voor leerlingen toegankelijke gedeelte van het platform.
10. Leerling/kind: iedere middels het administratoraccount geregistreerde leerling die van het oefenprogramma op het platform gebruik maakt.
11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN, AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN ABONNEMENTEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het platform, elk aan de wederpartij gericht aanbod van Spell-it® met betrekking tot het aangaan van een abonnement en ieder tot stand gekomen abonnement als zodanig.
2. De wederpartij (thuis-abonnement) kan een betaald abonnement rechtstreeks middels het platform www.spellit.nl afsluiten. De wederpartij (organisatie-abonnement) kan een bestelling via het contactformulier aanvragen. 

3. De wederpartij dient bij haar registratie voor een abonnement c.q. haar aanvraag als bedoeld in het vorige lid, alle gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid aan Spell-it® te verstrekken.
4. Elk aanbod van Spell-it® tot het aangaan van een abonnement is vrijblijvend, ongeacht de wijze waarop het aanbod is uitgebracht. Spell-it® kan nimmer worden verplicht een abonnement met de wederpartij aan te gaan. 5. Ieder abonnement komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van Spell-it®, met dien verstande dat Spell-it® haar aanbod tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de wederpartij nog kan herroepen. Indien het aanbod langs elektronische weg is uitgebracht en aanvaard, zal Spell-it® de totstandkoming van het abonnement, behoudens het bepaalde in de vorige zin, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de wederpartij bevestigen.
6. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt vóór of bij totstandkoming van het abonnement aan de wederpartij beschikbaar gesteld via de website.
7. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
8. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
9. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of het abonnement als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | ACCOUNTTOEGANG EN ACCOUNTGEGEVENS
1. Het platform betreft een oefenprogramma ten aanzien van de Nederlandse spelling voor leerlingen. Middels haar administratoraccount biedt de wederpartij leerlingen toegang tot dit oefenprogramma door leerling-accounts aan te maken. In het kader van een zogenoemd organisatie-abonnement stelt Spell-it® aan de wederpartij meerdere gebruikersaccounts ter beschikking voor een aantal overeengekomen leerling-accounts. De leerling-accounts zijn gekoppeld aan één BRIN- nummer.
2. De wederpartij is verplicht haar inloggegevens voor toegang tot het platform geheim te houden. In geval van een organisatie-abonnement zal de wederpartij de inloggegevens behorend tot de eigen schoollocatie slechts mogen verstrekken aan de betreffende door haar aangewezen beheerder/behandelaars die verbonden zijn aan de betreffende schoollocatie.
3. Gebruik van het platform in het kader van het abonnement door beheerders als bedoeld in het vorige lid alsook door leerlingen, geschiedt onder verantwoordelijkheid van de wederpartij. Alle handelingen die door leerlingen c.q. beheerders onder enig account verbonden aan het abonnement, op het platform worden verricht, worden de wederpartij toegerekend. De wederpartij is jegens Spell- it® dan ook aansprakelijk voor de handelingen van leerlingen c.q. beheerders onder enig account verbonden aan het abonnement.
4. De wederpartij dient Spell-it® onmiddellijk op de hoogte te stellen van de eventuele omstandigheid dat de wederpartij weet of een vermoeden heeft dat de inloggegevens van enig account verbonden aan het abonnement, ter kennis zijn gekomen van onbevoegde derden. Spell-it® is in dergelijke gevallen gerechtigd doeltreffende maatregelen te nemen om onrechtmatig gebruik van het platform te vermijden of te beperken.
5. De wederpartij dient Spell-it® steeds onverwijld op de hoogte te stellen van enige wijziging in naam, e-mailadres of andere gegevens van de wederpartij, die voor het uitvoeren van het abonnement door Spell-it® van belang kunnen zijn.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VAN CONSUMENTEN
1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op abonnementen die tegen betaling en rechtstreeks middels het bestelproces op het platform zijn aangegaan door consumenten. In zodanig geval is sprake van een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1 onder e van het Burgerlijk Wetboek.
2. De consument is gerechtigd om het abonnement tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden.
3. Bij het aangaan van het abonnement verklaart de consument uitdrukkelijk dat nakoming van het abonnement door Spell-it® binnen de bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in het vorige lid, geschiedt op verzoek van de consument.
4. De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Spell-it® aangeboden contactformulier. Zodra Spell-it® in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om het abonnement te ontbinden, zal Spell-it® de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail aan de consument bevestigen.
5. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek als bedoeld in lid 3, is de consument Spell-it® een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van het abonnement dat door Spell-it® is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van het abonnement. Het evenredige bedrag dat de consument aan Spell-it® is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
6. 6. Spell-it® zal de reeds van de consument ontvangen betaling, minus het bedrag als bedoeld in het vorige lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van het abonnement aan de consument terugbetalen, waarbij dezelfde betaalmethode wordt gebruikt als waarmee de consument de betaling aan Spell-it® heeft voldaan. Indien afschrijving van de bankrekening van de consument heeft plaatsgevonden middels iDeal, vindt restitutie plaats door bijschrijving op die bankrekening.

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN HET ABONNEMENT
1. Gedurende de looptijd van het abonnement biedt Spell-it® een beperkt, niet-exclusief, niet- overdraagbaar en niet sublicenseerbaar gebruiksrecht ten aanzien van het platform. Dit gebruiksrecht geldt slechts voor de personen die krachtens het bepaalde in artikel 3 gerechtigd zijn om van het platform gebruik te maken. Het bedoelde gebruiksrecht vervalt door het eindigen van het abonnement.
2. Het platform wordt in gebruik gegeven “as is”/”zoals beschikbaar” op moment van totstandkoming van het abonnement. Behoudens voor zover uitdrukkelijk met de wederpartij is overeengekomen dat het platform onmiskenbaar bepaalde functionaliteiten bezit, dan wel de
wederpartij redelijkerwijs mocht veronderstellen dat bepaalde functionaliteiten daarop aanwezig waren, wordt het platform zonder enige vorm van garantie in gebruik gegeven. De wederpartij
kan geen beroep op doen op een tekortkoming van Spell-it® gebaseerd op de stelling dat het platform niet de functionaliteiten bezit welke niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen of waarvan
de wederpartij redelijkerwijs niet mocht veronderstellen dat deze aanwezig zouden zijn.
3. Spell-it® is gerechtigd om het platform gedurende de looptijd van het abonnement op al dan niet ondergeschikte punten te wijzigen, met dien verstande dat daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de functionaliteiten van het platform.
4. Gebruik van het platform is uitsluitend toegestaan overeenkomstig de doeleinden waarvoor het platform is ontwikkeld en bestemd.
5. Het is verboden pogingen te ondernemen om de in verband met het platform gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door Spell-it® gebruikte software en/of de
daarop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld in artikel 12.
6. Het is verboden het platform te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van Spell-it® of derden, het uploaden van geheime of vertrouwelijke informatie en
onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Spell-it® afhankelijk is, waaronder begrepen het verspreiden van virussen, wormen e.d.
7. De wederpartij en eventueel door haar aangewezen beheerders bepalen mede welke gegevens middels het platform worden opgeslagen en/of uitgewisseld, bijvoorbeeld wat betreft op het platform geïmporteerde toets-, leerling- en klasgegevens. De wederpartij is er dan ook verantwoordelijk voor dat die gegevens rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op de rechten van derden. Spell-it® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door of vanwege de wederpartij met behulp van het platform opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens. De wederpartij vrijwaart Spell-it® van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door of vanwege de wederpartij met behulp van het platform opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens onrechtmatig zijn of een inbreuk maken op de rechten van derden.
8. Mocht Spell-it® kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat gegevens die door of vanwege de wederpartij met behulp van het platform zijn opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig zijn, dan zal Spell-it® direct mogen handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Dit naar oordeel van Spell-it®. In geen geval zal Spell-it® aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
9. Indien naar het oordeel van Spell-it® dan wel derden van wiens diensten Spell-it® ter uitvoering van het abonnement gebruik maakt, een gevaar ontstaat voor het functioneren van het platform dan wel computersystemen of het netwerk van Spell-it® of derden, is Spell-it® gerechtigd alle maatregelen te (doen) nemen die redelijkerwijs nodig worden geacht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

ARTIKEL 6. | DUUR EN EINDE VAN HET ABONNEMENT
1. Betaalde abonnementen worden aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Het zogenoemde “SPELL-IT® thuis-abonnement” voor thuisgebruikers eindigt van rechtswege door verstrijken van de overeenkomen bepaalde tijd. De wederpartij kan dat abonnement uitsluitend uitdrukkelijk verlengen. 

3. Overige betaalde abonnementen (organisatie-abonnementen) worden na verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde tijd, tenzij deze een maand vóór verstrijken van de bepaalde looptijd zijn opgezegd.
4. Opzegging geschiedt middels de klantenservice (per e-mail of contactformulier). Het abonnement eindigt in die gevallen op het moment dat de lopende abonnementsperiode is verstreken.
5. De in het kader van het abonnement door Spell-it® verstrekte inloggegevens worden na eindigen van het abonnement geblokkeerd. Onder de in het kader van het abonnement beschikbaar gestelde accounts opgeslagen gegevens worden bewaard gedurende een periode van 6 maanden na eindigen van het abonnement teneinde deze voor een eventueel opvolgend abonnement voor de wederpartij beschikbaar te houden. Na verstrijken van deze periode rust op Spell-it® geen enkele bewaarplicht ten aanzien van welke gegevens dan ook die middels het platform door of vanwege de wederpartij zijn ingevoerd of gegenereerd.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Onverminderd het recht van Spell-it® om nakoming van de (betalings)verplichtingen van de wederpartij uit het abonnement te vorderen, is Spell-it®, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, indien de wederpartij haar (betalings)verplichtingen uit het abonnement niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. In geval nakoming van de verplichtingen van de wederpartij niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Spell-it® in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 

2. In het bijzonder geldt dat in geval van een inbreuk door of vanwege de wederpartij op de in deze algemene voorwaarden vermelde gebruiksvoorwaarden ten aanzien van het platform, Spell-it® gerechtigd is het abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding van het abonnement niet rechtvaardigt. 

3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Spell-it® op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. 

4. Alle door Spell-it® in verband met de opschorting of ontbinding van het abonnement geleden schade, komt voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Spell-it® is steeds gerechtigd haar prijzen te wijzigen. Van een prijsverhogingen doet Spell-it® uiterlijk twee weken vóór verstrijken van de bepaalde looptijd van het organisatie-abonnement door vermelding op de website. Een prijsverhoging treedt niet eerder in werking dan met ingang van de eventuele nieuwe contractperiode. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. Deze wordt aan het einde van de abonnementsperiode gefactureerd.
2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Spell-it® voorgeschreven wijze, binnen de door Spell-it® aangezegde of op de factuur vermelde termijn.
3. Spell-it® is niet eerder gehouden uitvoering aan het abonnement te geven dan nadat de door de wederpartij verschuldigde betaling is voldaan.
4. Spell-it® is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
5. Indien tijdige betaling door de wederpartij achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in en kan Spell-it®, indien het verzuim dat rechtvaardigt, een beroep doen op het bepaalde in artikel 9.1. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is zij over het openstaande bedrag voorts de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
6. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, waaronder begrepen gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, komen voor rekening van de wederpartij.

7. Eventuele kortingen voor samenwerkingsverbanden of groepspraktijken worden alleen toegekend wanneer deze korting vooraf is aangevraagd. Kortingen kunnen niet achteraf geclaimd worden. Kortingen voor meerdere scholen van een samenwerkingsverband worden alleen verleend wanneer deze tegelijkertijd worden aangevraagd. Bij de eerstvolgende verlenging van het abonnement kan gebruik worden gemaakt van de geldende korting. 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Het platform biedt voor leerlingen een oefenprogramma ten aanzien van de Nederlandse spelling, welk oefenprogramma naar beste inzicht en vermogen is samengesteld. Spell-it® aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor het niet door leerlingen behalen van de door de wederpartij of eventueel door haar aangewezen beheerders beoogde resultaten.
2. Spell-it® zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid van het platform te realiseren, echter kan Spell-it® zulks niet steeds garanderen. Ter zake aanvaardt Spell-it® dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
3. De wederpartij en eventuele beheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste interpretatie van de middels het platform hen ter beschikking gekomen gegevens, onder meer wat betreft (rapportages omtrent) de voortgang van leerlingen ten aanzien van het oefenprogramma. Spell-it® aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
4. Fouten (bugs) in het platform kunnen te allen tijde intreden en worden voor zover mogelijk zo spoedig mogelijk nadat Spell-it® zulks ter kennis is gekomen, verholpen. Voor de aanwezigheid van bugs in het platform kan Spell-it® redelijkerwijs geen aansprakelijkheid
dragen, welke aansprakelijkheid dan ook van de hand wordt gewezen.
5. Elke aansprakelijkheid van Spell-it® voor schade die onverminderd het bepaalde in de onderhavige voorwaarden, aan haar kan worden toegerekend, vervalt indien de wederpartij niet binnen een maand na ontdekking van de schade, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken van de schade, ter zake bij Spell-it® heeft gereclameerd.
6. Ten aanzien van herstelbare schade dient de wederpartij Spell-it® in de gelegenheid te stellen deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Spell-it® ter zake vervalt.
7. Spell-it® is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
8. Voor zover er, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, enige aansprakelijkheid op Spell-it® rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het abonnement, althans tot dat gedeelte van het abonnement waarop de aansprakelijkheid van Spell-it® betrekking heeft.
9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Spell-it® één jaar.
10. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Spell-it®, zal de wederpartij Spell-it® vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van het platform door of vanwege de wederpartij.
11. De wederpartij vrijwaart Spell-it® van alle schades en aanspraken van derden voortvloeiende uit de omstandigheid dat door of vanwege de wederpartij een inbreuk wordt gemaakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden dan wel enig wettelijk voorschrift. Indien Spell-it® uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Spell-it® zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Spell-it®, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Spell-it® en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domeinnaam van Spell-it®, het platform en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de naam Spell-it®, de vormgeving, werking en beelden van het platform, behoren toe aan Spell-it® dan wel haar licentiegevers. Het is zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Spell-it® c.q. haar licentiegevers, verboden het materiaal waarop de rechten van Spell-it® c.q. haar licentiegevers rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
2. Het is Spell-it® en haar licentiegevers toegestaan om maatregelen te treffen op technisch niveau ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten in verband met het platform. Deze bescherming dient misbruik of anderszins onrechtmatig gebruik van het platform te voorkomen.

ARTIKEL 13. | TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN GESCHILLEN
1. Op elk abonnement en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Voor klachten over het gebruik van het platform en in verband met het abonnement als zodanig, kan de wederpartij contact opnemen met Spell-it®. Klachten van de wederpartij over Spell-it® dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gronden die aanleiding tot de klacht gaven, heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend.
3. Bij Spell-it® ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien een klacht van een consument over Spell-it® niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
5. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Spell-it® aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen